John L Hennessy

Hennessy, Stanford University, Stanford, CA.